1.NIMI JA KOTIPAIKKA
Seuran nimi on Hoitotyön kehittämisseura ry. ja kotikunta on Kurikka.
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Seuran tarkoituksena on hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena on virittää, ylläpitää ja edistää hoitotieteellistä keskustelua hoitotyön käytännön, opetuksen ja hallinnon parissa työskentelevien keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pitää säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan käytännön hoitotyön ongelmista ja kehittämisestä, esitellään alan tutkimuksia ja pidetään esitelmiä. Lisäksi seura tukee hoitotieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Seura harjoittaa myös julkaisutoimintaa ja pitää yhteyksiä muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin alan seuroihin.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3. JÄSENET
Seuran jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut hoitotyön kehittämis- ja tutkimustoiminnasta. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu seuran tilille. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. Uusi jäsen merkitään seuran jäsenrekisteriin.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenen voi hallitus erottaa seurasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa.
Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.
4. HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika paitsi puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5. SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6. TILIT
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
7. SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvissä sanomalehdissä.
8. SEURAN KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden (9) lisäksi tilaisuudessa on asiantuntija-alustus.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
9. VUOSIKOKOUS
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja (kaksi ääntenlaskijaa)
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ( liittymis-) ja jäsenmaksun suuruus
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10.SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.